1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA     

1.1.Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú a stanovujú podmienky, za ktorých spoločnosť Škola manažmentu L. Rona Hubbarda Slovakia, s.r.o. skrátená forma obchodného mena spoločnosti: HCA Slovakia, s.r.o., sídlo: Obchodná 4, 040 01, Košice, IČO: 36210307, DIČ: 2020054201, IČ DPH: SK2020054201, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka: 12856/V (ďalej len „Poskytovateľ“) poskytuje produkty a služby a to formou: manažérskeho školenia, seminárov, workshopov, konferencií, videoškolení, videokonferencií, on-line školení a on-line konferencií (ďalej len „Produkty a služby“).

1.2.VOP zároveň upravujú práva a povinnosti užívateľov produktov a  služieb (ďalej len „Užívateľ“ a stanovujú podmienky, za ktorých im Poskytovateľ poskytuje produkty. 

Poskytovanie služieb týchto produktov a služieb podlieha dozoru a dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“), ktorá ako všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa, je prostredníctvom svojich inšpektorátov oprávnená vykonávať štátny dozor a dohľad. Inšpektorát SOI pre Košický kraj je: Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1, Slovenská republika  

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1.Poskytovateľ je poskytovateľom vzdelávacích služieb Užívateľovi vo forme manažérskych školení, seminárov, workshopov, konferencií, videoškolení, videokonferencií, online školení, online konferencií.

2.2.Užívateľom služby je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby poskytované Poskytovateľom.

2.3.Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej a obchodnej činnosti.

2.4.Vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa riadia zmluvou o poskytovaní služby uzavretej na diaľku. VOP tvoria podľa ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Z.Z., Obchodného zákonníka, neoddeliteľnú súčasť každej takejto zmluvy, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Ak je Užívateľ aj spotrebiteľom, podľa každej zmluvy o poskytovaní služby uzavretej so spotrebiteľom, tvoria VOP neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a to podľa zákona č. 102/2016 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ak nie je dohodnuté inak. Zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku a Poskytovateľ archivuje zmluvy (objednávky a vyplnené prihlášky) po celú dobu trvania záväzkového vzťahu a najmenej 4 roky po jeho skončení).

2.5.Užívateľ sa je povinný pred začatím využívania služieb – prihlásením sa na vzdelávacie podujatie vyplnením a odoslaním prihlášky alebo vyplnením a odoslaním objednávky na videoškolenie, oboznámiť s VOP a vysloviť s nimi výslovný súhlas.

2.6.Informácie o cenách služieb, organizačných, dodacích a storno podmienkach sa nachádzajú v VOP Poskytovateľa.

2.7.Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií, o práve odstúpiť od zmluvy, o zániku práva odstúpiť od zmluvy sa nachádzajú vo VOP Poskytovateľa.

2.8.Ďalšou dôležitou súčasťou týchto VOP sú informácie pre všetkých Užívateľov – spotrebiteľov, o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z.

Poskytovateľ týmto informuje všetkých svojich spotrebiteľov, že pokiaľ Spotrebiteľ usúdi, že jeho spotrebiteľské práva boli porušené, spory s Poskytovateľom môže riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov a to nasledovne:

–          prostredníctvom európskej platformy alebo

–          obrátiť sa na príslušné slovenské orgány podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov.

Postup pre spotrebiteľa na nasledovný – ako prvý krok sa Spotrebiteľ obráti na Poskytovateľa písomnou formou. Ak do 30 dní od odoslania žiadosti o nápravu Spotrebiteľ od Poskytovateľa neobdrží odpoveď, alebo ak odpoveď bude zamietavá, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Tento návrh môže Spotrebiteľ podať do 1 roka od doručenia zamietavej odpovede od Poskytovateľa alebo odo dňa uplynutia 30 dňovej lehoty, ktorú mal na odpoveď Poskytovateľ.

Príslušným orgánom na riešenie podnetov sú Slovenská obchodná inšpekcia (Spotrebiteľ sa môže informovať o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov na http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), alebo subjekty alternatívneho riešenia sporov, ktoré Spotrebiteľ nájde v zozname Ministerstva hospodárstva na ich webovej stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Spotrebiteľ môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať aj prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov online na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

3. OBJEDNÁVANIE SLUŽIEB A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. ŠKOLENIA A KONFERENCIE

3.1.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v prípade, kedy Užívateľ – záujemca o vzdelávacie podujatie vyplní prihlášku a odošle ju emailom na adresu objednavky@skolamanazmentu.sk, alebo poštou na adresu HCA Slovakia, s.r.o., Borodáčová 42, 040 17  Košice – Barca. Do prihlášky doplní všetky požadované identifikačné a fakturačné údaje: Názov firmy, Meno a priezvisko, sídlo firmy, emailovú adresu, pozíciu vo firme, IČO, DIČ, IČ-DPH a telefónne číslo a vyjadrí súhlas so znením VOP ako obsahovo neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej zmluvy a súhlas so spracovaním osobných údajov. Odoslaním vyplnenej prihlášky Užívateľ potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny za poskytovanú službu podľa aktuálneho cenníka a ponuky a že sa v čase odoslania oboznámil so VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

3.1.2. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v prípade, kedy Užívateľ – záujemca o vzdelávacie podujatie vyplní elektronický formulár „Mám záujem o prihlášku seminár/kurz“ umiestnený na webovej stránke www.skolamanazmentu.sk. Do prihlášky doplní všetky požadované identifikačné údaje: Názov firmy, Meno a priezvisko, sídlo firmy, emailovú adresu a telefónne číslo a vyjadrí súhlas so znením VOP ako obsahovo neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej zmluvy a so spracovaním osobných údajov a odošle vyplnenú prihlášku pomocou ikony „Odoslať“. Odoslaním vyplnenej prihlášky Užívateľ potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny za poskytovanú službu podľa aktuálneho cenníka a ponuky a že sa v čase odoslania oboznámil so VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

3.1.3. Po prijatí prihlášky Poskytovateľ Užívateľovi elektronicky potvrdí prijatie prihlášky a súčasne vystaví zálohovú faktúru, na základe ktorej Užívateľ zaplatí účastnícky poplatok podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa a pošle ju na adresu Užívateľa, ktorá je uvedená v prihláške. Najneskôr sedem dní pred konaním seminára Poskytovateľ zašle Užívateľovi emailom podrobné organizačné pokyny spolu s harmonogramom podujatia a ďalšie informácie o vzdelávacom podujatí.

3.1.4. K uzatvoreniu zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom môže dôjsť samotnou účasťou Užívateľa na školení, seminári, workshope alebo konferencii bez predchádzajúcej registrácii prostredníctvom odoslania prihlášky. V takomto prípade Užívateľ vyplní prihlášku v mieste konania školenia a faktúra za účasť na školení mu bude vystavená na mieste.

3.1.5. Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály, občerstvenie, obed, nealko, teplé nápoje.

3.2. ONLINE ŠKOLENIA

3.1.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v prípade, kedy Užívateľ vyplní elektronický formulár „Podrobnosti“ ku konkrétnemu semináru, o ktorý má záujem, umiestnený na webovom sídle www.skolamanazmentu.online. Do prihlášky doplní všetky požadované identifikačné údaje: Názov firmy, Meno a priezvisko, sídlo firmy, emailovú adresu, pozíciu vo firme, IČO, DIČ, IČ-DPH a telefónne číslo a vyjadrí súhlas so znením VOP ako obsahovo neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej zmluvy a so spracovaním osobných údajov a odošle vyplnenú objednávku pomocou ikony „Prihlasujem sa na seminár“. Odoslaním objednávky Užívateľ potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny za poskytovanú službu podľa aktuálneho cenníka a ponuky a že sa v čase odoslania oboznámil so VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

3.1.3. Po prijatí objednávky Poskytovateľ obratom zašle Užívateľovi potvrdenie prijatia objednávky spolu s faktúrou, ktorá obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade faktúry.

3.1.4. Po uhradení poplatku a jeho pripísaní na účet poskytovateľa, Poskytovateľ zašle Užívateľovi notifikačný e-mail, prostredníctvom ktorého bude Užívateľovi  online školenie sprístupnené k videniu. 

3.1.5. Na bezchybné sprístupnenie a sledovanie online školenia je nevyhnutné mať k dispozícii dobré internetové pripojenie (najlepšie neobmedzený prístup).

4.CENA, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

4.1. Školenia a konferencie

4.1.1.Cena za poskytovanie služby Užívateľovi je stanovená podľa aktuálneho cenníka prístupného na webovej stránke Poskytovateľa www.skolamanazmentu.sk.

4.1.2. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník – výšku, štruktúru cien za podmienok uvedených vo VOP, z dôvodov ako sú predovšetkým: organizačné zmeny z dôvodu zmeny lektora(ov), termínu a miesta konania vzdelávacieho podujatia.

4.1.3. Po prijatí prihlášky Poskytovateľ Užívateľovi elektronicky potvrdí prijatie prihlášky a súčasne vystaví zálohovú faktúru, na základe ktorej Užívateľ zaplatí účastnícky poplatok podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa a pošle ju na adresu Užívateľa, ktorá je uvedená v prihláške. Po uhradení vyfakturovanej čiastky a jej pripísaní na účet poskytovateľa, Poskytovateľ zašle Užívateľovi daňový doklad na adresu uvedenú v prihláške.

4.1.4. Všetky ceny uvedené za poskytovanie služieb a produktov sú uvedené bez DPH. Poskytovateľ je platiteľom DPH.

4.2. Online školenia

4.2.1.Cena za poskytovanie služby Užívateľovi – sprístupnenie online školenia je stanovená podľa aktuálneho cenníka prístupného na webovej stránke Poskytovateľa www.skolamanazmentu.online

4.2.2. Po prijatí objednávky Poskytovateľ obratom zašle Užívateľovi potvrdenie prijatia objednávky spolu s faktúrou, ktorá obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade faktúry.

4.2.3. Po uhradení poplatku a jeho pripísaní na účet poskytovateľa, Poskytovateľ zašle Užívateľovi notifikačný e-mail, prostredníctvom ktorého bude Užívateľovi onlineškolenie sprístupnené k videniu. 

4.3. Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu za poskytovné služby, ktorá je uvedená v zálohovej faktúre najneskôr k dátumu jej splatnosti, pričom dňom úhrady sa rozumie deň, kedy je čiastka pripísaná na účet Poskytovateľa.

5. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

5.1. Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť v prihláške a objednávke pravdivé, úplné a presné identifikačné a osobné údaje a v prípade ich zmeny tieto neodkladne oznámiť Poskytovateľovi.

5.2.Užívateľ súhlasí a berie na vedomie, že sa bude počas školení a konferencií riadiť pokynmi Poskytovateľa.

5.3. Užívateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ je oprávnený v priebehu poskytovania služby zmeniť obchodné podmienky poskytovania služby, cenník a kódexy.

5.4. Užívateľ sa okamihom užívania služby zaväzuje, že ich bude užívať v súlade s VOP, právnymi predpismi a pokynmi poskytovateľa. Porušenie VOP Užívateľom oprávňuje Poskytovateľa na odstránenie obsahu užívateľa, k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania produktov a služieb a k zablokovaniu prístupu Užívateľa k produktu a/alebo službe. Ak bude prístup z dôvodu preukázaného porušenia VOP užívateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť zmluvy medzi Poskytovateľom a  Užívateľom, pričom nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

5.5. Užívateľ (spotrebiteľ – fyzická osoba) súhlasí so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov Poskytovateľom ako správcom podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to po dobu nevyhnutne potrebnú, pre prípad, že takéto údaje Užívateľ poskytol pri vyplnení prihlášky alebo objednávky.

5.6. Užívateľ potvrdzujem, že bol pred udelením súhlasu so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov Poskytovateľom poučený o všetkých právach vyplývajúcich pre neho z vyššie uvedeného súhlasu, najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že ako subjekt osobných údajov má prístup k týmto údajom a že je oprávnený takýto súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením na adresu Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov v zákonnom rozsahu tretiu osobu.

5.7. Užívateľ súhlasí, že ním poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len Poskytovateľom alebo ním určeným sprostredkovateľom, ktorým na účely vedenia účtovnej a mzdovej agendy je:

Jana Matisová, Štúrova 9, Košice 040 01, IČO: 33904456, DIČ: 1024436468, Zapísané: ŽRSR Okr. Úrad Košice, Číslo živnostenského registra: 802-7437.

5.8. Užívateľ súhlasí s tým, že mu poskytovateľ bude na jeho emailovú adresu uvedenú v prihláške a/alebo objednávke organizačné informácie, informácie o zmene v poskytovaní služieb, ako aj zasielať obchodné oznámenia v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Užívateľ má právo kedykoľvek odvolať súhlas s takýmto využitím svojho elektronického kontaktu a odmietnuť zasielanie obchodných oznámení písomne alebo prostredníctvom telefonických kontaktov uvedených na webových stránkach Poskytovateľa.

5.9. Užívateľ, ktorý sa na školení/konferencii zúčastní, súhlasí a berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený na vzdelávacom podujatí vyhotovovať fotografické, filmové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy s Užívateľom a používať ich na propagačné a marketingové účely.

5.10. Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ takto získané obrazové a zvukové záznamy z priebehu školenia/konferencie môže upravovať, pracovať s nimi, spájať s inými záznamami a dielami a takisto ich môže uverejňovať vo svojich marketingových a propagačných materiáloch a na ďalších internetových portáloch.

5.11. Užívateľ súhlasí, že za takto použité obrazovo-zvukové záznamy nevzniká Užívateľovi žiadny finančných, materiálny alebo iný nárok.

5.12. Užívateľ zaslaním objednávky (prihlášky) dáva súhlas na zasielanie informačných emailom od Poskytovateľa.

5.12. Pri zrušení školenia/konferencie zo strany Poskytovateľa alebo pri závažnej zmene programu školenia/konferencie má Užívateľ právo voľby, či od zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu na úhradu iného školenia/konferencie. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta realizácie školenia, zmena programu školenia alebo zmena lektora v prípade, že je zabezpečená adekvátna náhrada miesto, programu a lektora školenia/konferencie.

6. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

6.1. Poskytovateľ poskytne Užívateľovi všetky dostupné organizačné informácie o školení alebo konferencii 7 dní pred dňom konania školenia/konferencie elektronicky na adresu Užívateľa.

6.2. Poskytovateľ poskytne Užívateľovi prístup k onlineškoleniu Užívateľovi najneskôr do 48 hodín odo dňa úhrady faktúry.

6.3. V prípade zrušenia konania školenia/konferencie sa Poskytovateľ zaväzuje vrátiť Užívateľovi (objednávateľovi) zaplatenú cenu za neposkytnutú službu, prípadne poskytne Užívateľovi náhradné plnenie ako je účasť na inom školení/konferencii podľa výberu Užívateľa.

6.4. Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do produktov a služieb a týchto VOP a to bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi či jeho súhlasu.

6.5. V prípade, že nastanú akékoľvek okolnosti, ktoré Poskytovateľovi znemožňujú zabezpečiť školenie/konferenciu, program školenia/konferencie alebo lektora(ov)/prednášajúceho(ich) podľa uzavretej zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jeho zmenu alebo ho zrušiť. Tieto skutočnosti je Poskytovateľ povinný oznámiť Užívateľovi bez zbytočného odkladu elektronicky zaslaním oznámenia na uvedenú adresu Užívateľa alebo telefonickým oznámením.

6.6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť školenie/konferenciu v prípade nedostatočného počtu prihlásených účastníkov, ktorí je nevyhnutný pre realizáciu a konanie konkrétneho školenia/konferencie.

6.5. Zmeny poskytovania služby, VOP a dátum účinnosti týchto zmien a VOP bude Užívateľovi oznámené elektronicky a to zverejnením na www stránkach Poskytovateľa (www.skolamanazmentu.sk) alebo prostredníctvom emailovej správy doručenej na kontaktnú adresu Užívateľa. Ak Užívateľ najneskôr štrnásť (14) dní od oznámenia o zmenách poskytovania služby alebo VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené Užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.

6.6. Užívateľ má právo zmluvu s Poskytovateľom písomnou formou doporučeného listu vypovedať do štrnástich (14) dní   odo dňa oznámenia o zmenách poskytovaných produktov a služieb alebo VOP.

6.7. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služby – školenia, konferencie, online školenia z akýchkoľvek dôvodov aj bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi či jeho súhlasu.

6.8. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať na svojich produktoch, službách a www stránkach reklamu a to aj reklamu kontextovo cielenú.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A POPLATKY ZA STORNOVANIE

7.1.Užívateľ má právo kedykoľvek pred začatím školenia/konferencie od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi alebo osobne v sídle poskytovateľa. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi nasledovné poplatky za stornovanie účasti:

– 30 % z účastníckeho poplatku pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania seminára,

– 50 % z účastníckeho poplatku pri stornovaní prihlášky 7 až 3 dni pred dňom konania seminára ,

– 100 % účastníckeho poplatku pri stornovaní 2 a menej dní pred začatím seminára.

7.2. V prípade, že Užívateľ, ktorý si účasť na školení/konferencii objednal sa daného vzdelávacieho podujatia nezúčastní z akéhokoľvek dôvodu, nemá Užívateľ nárok na vrátenie ceny za školenie.

7.3. Užívateľa môže na objednanom školení zastúpiť náhradník.

8. DOBA TRVANIA ZMLUVY 

8.1.Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom je uzatvorená na dobu určitú,  pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8.2.V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu, majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP, prednosť pred týmito podmienkami.

8.3.Zmluva zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná,  písomnou dohodou alebo písomným odstúpením od zmluvy.

8.4.Minimálna dĺžka užívacích práv je 12 mesiacov. Zmluva na dobu určitú sa automaticky predlžuje o 12 mesiacov v prípade, že žiadna zo zmluvných strán v lehote do 30 dní pred uplynutím doby užívacích práv nedoručí druhej zmluvnej strane písomné oznámenie, že si toto predĺženie nepraje.

8.5. Do doby ukončenia zmluvy budú všetky nevyfakturované a/alebo neuhradené peňažné pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo zmluvy vyrovnané najneskôr do štrnástich (14) dní od ukončenia zmluvy.

8.6. Zrušením zmluvy zanikajú všetky oprávnenia Užívateľa na používanie služby.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADU A ŠKODU                                  

9.1. Užívateľ berie na vedomie, že informácie, ktoré sú uvedené na webovej stránke Poskytovateľa majú informatívny charakter a že Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť týchto informácií.

9.2. Poskytovateľ zodpovedá za umožnenie prístupu k plateným produktom alebo službám (online školenia) v rozsahu podľa formy zmluvného vzťahu a VOP.

9.3. Poskytovateľ nezodpovedá za bezchybné fungovanie svojich internetových stránok alebo za bezchybné poskytovanie platených a neplatených služieb, za rýchlosť internetového pripojenia a takisto za to neposkytuje žiadnu záruku.

9.4. Zodpovednosť Poskytovateľa voči Užívateľovi v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania služby z dôvodov na strane Poskytovateľa je obmedzená len na zodpovednosť obnoviť poskytovanie služby. Túto povinnosť Poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania produktu alebo služby.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA                        

10.1. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom neupravené VOP a zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

10.2. Tieto VOP strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.

10.3. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na webovej stránke Poskytovateľa www.skolamanazmentu.sk a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla Poskytovateľa.

10.4. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.

10.5.Zároveň akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese poskytovateľa.

Príloha (v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy, vyplňte a odošlite formulár poštou*

na nižšie uvedenú adresu poštovú adresu alebo emailom na emailovú adresu**)

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

*HCA Slovakia, s.r.o.,

Sídlo:Obchodná 4, 040 01  Košice,

Korešp. adresa: Borodáčova 42, 040 17  Košice

info@skolamanazmentu.sk**

Vec

Odstúpenie od zmluvy

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na službu:

………………………………………………………………………………………….

(tu uveďte názov seminára /konferencie, či názov online školenia)

 V termíne ……………………………………………………………………………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

………………………………………………………………………………………….

Adresa spotrebiteľa : …………………………………………………………………

***Podpis spotrebiteľa …………………………..Dátum…………………………..

***(len v prípade, ak formulár zasielate poštou, alebo podávate inak v listinnej podobe) 

Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnite v pdf formáte TU